Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen
5.6.1 Onverminderd het bepaalde in deze Gedragscode in het algemeen en het bepaalde in artikel 5.4.3 in het bijzonder, wordt bij publieksreclame de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen in acht genomen. Deze Code vormt een integraal onderdeel van deze Gedragscode en wordt ook aangeduid als CPG.
Publieksreclame en sponsoring
5.6.2 Vergunninghouders onthouden zich van sponsoring van activiteiten van derden, indien de tegenprestatie van die derden geheel of ten dele bestaat uit publieksreclame voor geneesmiddelen, waarvan in of krachtens de Wet is bepaald dat deze uitsluitend op recept mogen worden afgeleverd.