Rechtspersoon

Wanneer u als een rechtspersoon of voor een bedrijf een klacht indient, dient de klacht in viervoud  bij het secretariaat van de CGR te worden ingediend, met een afschrift aan de partij waartegen de klacht is gericht.
Ook wordt u verzocht om de volledige klacht per e-mail te sturen naar cgr@cgr.nl.
Tegen besluiten van de Codecommissie staat beroep open bij de Commissie van Beroep.

Voor een uitvoerige beschrijving van de procedure kunt u het Reglement raadplegen.