Datum uitspraak:5-5-2022
Datum publicatie:12-5-2022
Instantie:Keuringsraad
Onderwerp:Eisen aan reclame|Publieksreclame
Relevante artikelen:3.1 onderdeel b, 5.2.1.2, 5.2.1.3,en 5.6.1 onderdeel a
Samenvatting:De CGR heeft een melding ontvangen over mogelijke overtredingen van de regels inzake geneesmiddelenreclame op de website www.afvallenmeteenprik.nl.

Klacht
De melder is van mening dat op deze website sprake is van verboden publieksreclame voor het geneesmiddel Saxenda® (liraglutide) dat uitsluitend op recept ter hand mag worden gesteld.

Reactie webbeheerder
De website www.afvallenmeteenprik.nl was bedoeld om informatie te geven over een injecteerbaar geneesmiddel voor gewichtsbeheersing. De website zoals die online heeft gestaan en waar de melding betrekking op heeft, bevond zich in de conceptfase en daarom stond in de footer “under construction” vermeld. Omdat de webbeheerder nog geen ervaring had met het aanbieden van receptgeneesmiddelen is zij op zoek gegaan naar adviseurs die kennis hebben voor de speciale regels die hiervoor gelden.

Op basis van een advies van een ingeschakelde advocaat is de webbeheerder direct begonnen met het aanpassen van de site. Omdat de website zich nog in de conceptfase bevond, is hier extern helemaal geen ruchtbaarheid aan gegeven. Je kon de website alleen vinden door de domeinnaam in te voeren – maar die was bij niemand bekend – of door bewust te zoeken. De webbeheerder heeft de websitestatistieken er op nageslagen en de website zou slechts door een handvol personen zijn bezocht, waaronder het eigen team en de eigen adviseurs. De website is volgens de webbeheerder dus eigenlijk niet blootgesteld geweest aan derden. Daarbij is, aldus de webbeheerder, niet uitgesloten dat die derden artsen waren, want voor consumenten zou er weinig aanleiding zijn bewust naar een website over deze geneesmiddelen te gaan zoeken. In die gevallen was van overtreding van het verbod op publieksreclame volgens de webbeheerder in ieder geval geen sprake, omdat artsen – zo heeft de webbeheerder inmiddels begrepen – wel reclame voor receptgeneesmiddelen mogen ontvangen.

De website was in de voormalige vorm niet bewust gericht geweest op het publiek. Op het moment dat de webbeheerder van de melding bij de Keuringsraad op de hoogte raakte, zou de website al zijn aangepast.
Vanaf dat moment bevatte de website volgens de webbeheerder slechts technische gebruikersinformatie over het geregistreerde geneesmiddel Saxenda® (liraglutide) en een verwijzing naar de volledige onbewerkte bijsluitertekst van dat middel, zoals toegestaan.

Reactie Keuringsraad
Het argument dat van publieksreclame voor receptgeneesmiddelen geen sprake zou zijn geweest, omdat geen ruchtbaarheid aan de publicatie van de website is gegeven, gaat volgens de Keuringsraad niet op. De inhoud leek immers voor het brede publiek geschreven en was openbaar toegankelijk.

De Keuringsraad acht het positief dat de website na haar schrijven blijkt te zijn aangepast. De website voldoet ondanks de aanpassingen nog niet volledig aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Zo is de Keuringsraad van mening dat de tekst “afvallen met een prik” die in de URL wordt gebruikt, moet worden gezien als publieksreclame voor een receptgeneesmiddel (art. 85 lid 1 Gmw en art. 3.1 onderdeel a. CPG) en mogelijk ook als misleidende reclame (art. 5.2.1.3 Gedragscode Geneesmiddelenreclame en art. 6 en 9 CPG), nu deze tekst niet voldoende overeenkomt met de geregistreerde indicatie van het geneesmiddel Saxenda®.

Het laatste geldt tot op zekere hoogte ook voor de (inleidende) zin op de website, die in combinatie met de achtergrondkleur en omdat deze zin nog eens extra wordt belicht, als wervend zou kunnen worden aangemerkt.

Verweer webbeheerder
De stelling dat de domeinnaam www.afvallenmeteenprik.nl publieksreclame voor een receptgeneesmiddel vormt, vindt de webbeheerder moeilijk te begrijpen. Zij vindt het niet meer dan een feitelijke beschrijving van precies datgene waar het geneesmiddel voor bedoeld is (afvallen) en hoe het werkt (door middel van een prik). Naar de mening van de webbeheerder is dat informatief. Om dezelfde reden ziet zij niet in waarom de domeinnaam misleidend zou zijn. Saxenda® is geregistreerd voor gewichtsbeheersing, en in de patiëntenbijsluiter wordt dit ‘gewichtsverlies’ genoemd. Dat is hetzelfde als ‘afvallen’. De toedieningsvorm van Saxenda® is door middel van een injectie, en dat wordt ook wel een ‘prik’ genoemd. Met enige fantasie zou de webbeheerder zich kunnen voorstellen dat ‘afvallenmeteenprik’ wellicht als garantie gelezen zou kunnen worden. In dat geval zou zij kunnen begrijpen dat de naam als aanprijzend of misleidend beschouwd zou kunnen worden. Hoewel de webbeheerder dit erg vergezocht vindt, wil zij graag compliant zijn en gaat op zoek naar een andere domeinnaam voor de website waarop zij informatie over Saxenda® zal geven. De domeinnaam www.afvallenmeteenprik.nl is inmiddels offline gehaald.

Daarmee is op dit moment ook de eerste zin van de website (“Saxenda® is een geneesmiddel voor gewichtsbeheersing en bevat de werkzame stof liraglutide.”) offline. De webbeheerder zal deze zin – en dan met name de voormalige opmaak en herhaling – bij een toekomstige website nog eens kritisch onder de loep te nemen. De tekst zelf is volgens de webbeheerder immers zuiver juist en informatief en wordt in exact dezelfde vorm gebezigd door de fabrikant op de website www.saxenda.nl, op het voor het algemene publiek toegankelijke deel van die website, aldus de webbeheerder.

Oordeel van de Keuringsraad
De Keuringsraad is van oordeel dat vermelding van de tekst “under construction” helemaal onderaan de website niets af doet aan het feit dat de website op het moment dat de melding werd ontvangen misleidende reclame voor het receptgeneesmiddel Saxenda bevatte en openbaar toegankelijk was voor het algemene publiek. De domeinnaam www.afvallenmeteenprik.nl komt niet voldoende overeen met de geregistreerde indicatie uit de patiëntenbijsluiter, nu daarin belangrijke nuancerende informatie ontbreekt. Dat maakt de domeinnaam (publieks)reclame in plaats van informatie. Gezien het bovenstaande is de Keuringsraad met inachtneming van artikel 2.7.2.2 van het Reglement van mening dat de gemelde uitingen publieksreclame betreffen voor het geneesmiddel Saxenda en in strijd zijn met artikel 3, onderdeel a, van de Code voor Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) en artikel 5.2.1.2 en 5.2.1.3 van de Gedragscode. Gezien het feit dat de webbeheerder de website heeft aangepast en tijdelijk offline heeft geplaatst en op de hierboven beschreven wijze zal aanpassen, kan worden besloten deze melding overeenkomstig artikel 2.7.2.3 van het Reglement af te handelen en af te doen met een publicatie van de feiten en betaling door de webbeheerder van de gemaakte kosten van het Secretariaat.