Het toezicht van de Gedragscode is ondergebracht bij de Codecommissie en de Commissie van Beroep van de CGR. Sinds 2012 vervult de Keuringsraad de loketfunctie van de CGR, waarbij zij tevens een aantal toezichthoudende taken uitoefent.
2.1 Keuringsraad Codecommissie Commissie van Beroep
Het toezicht op de naleving van deze Gedragscode is opgedragen aan de Keuringsraad alsmede aan de door de Stichting Code Geneesmiddelenreclame in het leven geroepen Codecommissie en Commissie van Beroep, overeenkomstig de daarvoor vastgestelde bepalingen.
2.2 Meewerkingsplicht
De vergunninghouder en de beroepsbeoefenaar is verplicht aan het toezichthoudende orgaan, bedoeld in artikel 2.1 alle medewerking te verlenen die het redelijkerwijs nodig heeft bij de uitoefening van zijn taak.