8.1 Inwerkingtreding Gedragscode
Deze Gedragscode treedt in werking met ingang van 16 mei 2014, met intrekking van de eerder geldende Gedragscode Geneesmiddelenreclame, Uitwerking Normen Gunstbetoon artikel 12 en 13, 16 tot en met 22 Gedragscode Geneesmiddelenreclame, Nadere uitwerking van artikel 16 en richtsnoeren interne procedure inzake niet-WMO-plichtig onderzoek, Nadere invulling van het onderscheid tussen reclame en informatie voor geneesmiddelen, Leidraad Informatie UR-geneesmiddelen, Gedragsregels Sponsoring, Richtlijnen onderbouwen vergelijkende claims, Gedragsregels inzake sponsoring van patiëntenorganisaties en Gedragsregels openbaarmaking financiële relaties van de Stichting CGR. Voor de behandeling van adviesaanvragen en klachten in eerste en tweede aanleg geldt de Gedragscode die gold op het moment van indiening van de adviesaanvraag c.q. klacht.
8.2 Geldigheid eerdere beslissingen
Alle beslissingen en adviesoordelen van de Codecommissie en de Commissie van Beroep van vóór 15 mei 2014, blijven ook onder de werking van deze Gedragscode van kracht.