Overeenstemming met wettelijke bepalingen en Gedragscode
5.1.1 Onverminderd het ter zake bepaalde in of krachtens de Wet en onverminderd ook andere ter zake geldende wettelijke bepalingen geschiedt geneesmiddelenreclame in Nederland in overeenstemming met deze Gedragscode.
Buiten reikwijdte Code
5.1.2 Niet onder de Gedragscode vallen:
 1. etikettering en bijsluiters van geneesmiddelen;
 2. brieven of e-mails, eventueel vergezeld van documentatie waarmee geen reclame-doeleinden worden nagestreefd, ter inwilliging van een specifiek verzoek om informatie over een bepaald geneesmiddel;
 3. concrete informatie en de bijbehorende documentatie, bijvoorbeeld over wijziging van de verpakking, waarschuwingen voor ongewenste bijwerkingen in het kader van de geneesmiddelenbewaking, en over verkoop- en prijslijsten voor zover daarin geen gegevens over het geneesmiddel staan; en
 4. informatie betreffende de volksgezondheid of menselijke ziekten, voor zover die geen verwijzing, zelfs niet indirect, naar een geneesmiddel bevat.
Onderscheid tussen informatie en reclame
5.1.3 Reclame kenmerkt zich door het aanprijzende karakter van de uiting. Of er sprake is van informatie dan wel reclame moet van geval tot geval worden beoordeeld, waarbij de volgende factoren een rol (kunnen) spelen:
 1. de geadresseerde;
 2. de inhoud, de presentatie en de opmaak van de uiting;
 3. de context van de uiting.
   
Veelgestelde vragen over een geneesmiddel (FAQ’s) en de antwoorden op deze vragen zijn te beschouwen als informatie, mits deze vragen en antwoorden:
 1. betrekking hebben op het juist, veilig en verantwoord gebruik van geneesmiddelen; en
 2. gezien de inhoud, presentatie en opmaak niet als reclame moeten
  worden beschouwd.