Opleiding artsenbezoekers
5.3.1 Artsenbezoekers beschikken over een passende opleiding en voldoende wetenschappelijke kennis om over de geneesmiddelen waarvoor zij reclame maken nauwkeurige en volledige informatie te verschaffen.
Adequate communicatie
5.3.2 Artsenbezoekers zijn zodanige gesprekspartners voor beroepsbeoefenaren dat zij een adequate communicatie mogelijk maken met de vergunninghouder die zij vertegenwoordigen.
5.3.3 Artsenbezoekers houden zich bij de reclame aan de in hoofdstuk 5 vermelde gedragsregels.
Ter beschikking stellen SPC
5.3.4 Artsenbezoekers houden bij elk bezoek aan een beroepsbeoefenaar van elk geneesmiddel waarvoor zij reclame maken, de SPC van het geneesmiddel ter beschikking.
 
Dat betekent dat de artsenbezoeker de betreffende, meest recente, SPC altijd bij zich dient te hebben om deze op verzoek te kunnen tonen. Ook kan de artsenbezoeker daarvoor verwijzen naar de Geneesmiddelen Informatiebank voor Mensen van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Bij de aanprijzing van nieuwe geneesmiddelen dient de betreffende SPC altijd te worden overhandigd.
Maken afspraak
5.3.5 Artsenbezoekers beloven geen voordelen en gebruiken geen valse voorwendsels om een afspraak te maken met een beroepsbeoefenaar.
Regels, frequentie, planning bezoeken
5.3.6 Artsenbezoekers respecteren de wensen van de beroepsbeoefenaar of de regels van een ziekenhuis en dragen er zorg voor dat de frequentie, tijdsplanning en duur van de bezoeken aan beroepsbeoefenaren of ziekenhuizen, evenals de manier waarop deze bezoeken plaatsvinden, geen overlast veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen m.b.t. diefstal en verlies
5.3.7 Artsenbezoekers nemen de nodige voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid van de geneesmiddelen die zij in hun bezit hebben, zoals tegen diefstal en verlies en met betrekking tot de deugdelijke bewaring in verband met de kwaliteit.
Reclame per telefoon
5.3.8 Mondelinge reclame via de telefoon is niet toegestaan, tenzij op basis van een eerdere afspraak met de betreffende beroepsbeoefenaar.
Rapportage bezoeken en administratie
5.3.9 Artsenbezoekers rapporteren aan de vergunninghouder die zij vertegenwoordigen, ieder bezoek aan een beroepsbeoefenaar onder vermelding van het geneesmiddel of de geneesmiddelen waarvoor zij reclame hebben gemaakt, de datum van het bezoek en de tijdens het bezoek gepresenteerde schriftelijke informatie. Vergunninghouders houden deze rapportage gedurende vijf (5) jaar ter beschikking van de autoriteiten en instanties die met het toezicht op de geneesmiddelenreclame zijn belast als onderdeel van de administratie bedoeld in artikel 5.2.3.1. Bovendien dragen vergunninghouders er zorg voor dat deze administratie wordt ingericht conform de Wet bescherming persoonsgegevens en de bedoelde rapportage ter beschikking wordt gesteld aan de betrokken beroepsbeoefenaar overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Informatie van artsen over geneesmiddelen
5.3.10 Indien door een beroepsbeoefenaar aan een artsenbezoeker informatie wordt gegeven met betrekking tot het gebruik, de werking en in het bijzonder de bijwerkingen van de geneesmiddelen waarvoor de artsenbezoeker reclame maakt, geeft de artsenbezoeker deze informatie onmiddellijk door aan de in artikel 5.9.1 bedoelde wetenschappelijke dienst van de vergunninghouder die de artsenbezoeker vertegenwoordigt.
Waarborgen door vergunninghouder
5.3.11 Vergunninghouders zijn ervoor verantwoordelijk dat de artsenbezoekers die hen vertegenwoordigen zich gedragen conform de onderhavige gedragsregels. Vergunninghouders treffen de nodige maatregelen om te waarborgen dat de artsenbezoekers die hen vertegenwoordigen voldoen aan de in deze Gedragscode gestelde voorwaarden ten aanzien van opleiding, kennis en vaardigheden.
5.3.12 Het bepaalde in de artikelen 5.3.5, 5.3.6 en 5.3.7 is van overeenkomstige toepassing op vertegenwoordigers.