Verbod op gunstbetoon
6.1.1 Gunstbetoon is verboden tenzij wordt beantwoord aan de gedragsregels van dit Hoofdstuk.
Onderscheid tussen gunstbetoon en andere financiële relaties
6.1.2 Gunstbetoon is een financiële relatie die zich kenmerkt door het kennelijke doel het voorschrijven, ter hand stellen of gebruik van een geneesmiddel te bevorderen. Of daarvan sprake is moet van geval tot geval worden beoordeeld, waarbij de volgende factoren een rol (kunnen) spelen:
a. de invloed en betrokkenheid van de begunstigde op het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel;
b. het doel van de financiële relatie in relatie tot het voorschrijven, ter hand stellen of gebruiken van een geneesmiddel;
c. de omvang van de (op geld waardeerbare) vergoeding in verhouding tot het doel van de financiële relatie.
Wederkerigheid verbod gunstbetoon
6.1.3 Van de beroepsbeoefenaar of andere begunstigde wordt verwacht dat hij bij het aangaan van een financiële relatie nagaat of deze in overeenstemming is met deze Gedragscode. Met het verbod op gunstbetoon uit hoofde van artikel 6.1.1 wordt gelijk gesteld het doen van een aanbod om verboden gunstbetoon dan wel het aanvaarden daarvan na een dergelijk aanbod.