In dit artikel wordt bepaald welke gegevens openbaar dienen te worden gemaakt. 

Wat betreft de naam van de vergunninghouder (lid 1 onderdeel c), wordt uitgegaan van de concernnaam, zonder onderscheid te maken of de betaling heeft plaatsgevonden vanuit de Nederlandse of buitenlandse vestiging van het concern. 

De persoonsgegevens van beroepsbeoefenaren worden geopenbaard middels het BIG-nummer. De wettelijke basis hiervoor is vastgelegd in artikel 13c lid 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, juncto artikel 13a Besluit Geneesmiddelenwet. 

Er kunnen zich situaties voordoen dat de overeenkomst niet wordt gesloten tussen de vergunninghouder en de beroepsbeoefenaar die de diensten zal verrichten, maar tussen de vergunninghouder en een samenwerkingsverband of instelling waarbinnen de beroepsbeoefenaar werkzaam is (een ziekenhuis) of tussen de vergunninghouder en een rechtspersoon waarvan de beroepsbeoefenaar directeur/aandeelhouder is (denk aan een consultancy-BV van een medisch specialist). Indien hiervan sprake is, wordt het gedeelte van het totaalbedrag dat op basis van de overeenkomst is betaald en dat kan worden toegeschreven aan de betreffende beroepsbeoefenaar, op naam van de beroepsbeoefenaar gemeld. Hierbij is het niet relevant op wiens rekening de vergunninghouder de bedragen heeft gestort dan wel of de beroepsbeoefenaar de daadwerkelijke begunstigde was en de bedragen heeft ontvangen. Het eventueel resterende bedrag (het totaalbedrag dat door de vergunninghouder is betaald minus het aan de beroepsbeoefenaar toe te rekenen bedrag) dient te worden gemeld op naam van het samenwerkingsverband, de instelling dan wel de rechtspersoon. Dat kunnen bijvoorbeeld bepaalde overheadskosten zijn. Op deze wijze wordt optimale transparantie bereikt en voorkomen dat er dubbel wordt gemeld.