De CGR publiceert jaarlijks ten tijde van de openbaarmaking van de meldingen door het Transparantieregister Zorg een analyse van aantal interacties die vanuit de geneesmiddelensector bij het Transparantieregister Zorg zijn gemeld. Deze analyse heeft als doel een beter inzicht te geven in een aantal bestaande vormen van samenwerking in de sector in relatie tot de wetgeving en zelfregulering en deze nader te duiden. De duiding vormt tevens de basis voor de signalering van aandachtspunten en trends.  

 

Ten behoeve van deze jaarlijkse nadere duiding kan de CGR bij vergunninghouders die een melding hebben gedaan documentatie opvragen die op deze melding betrekking heeft. Daarbij moet worden gedacht aan de overeenkomsten die bijvoorbeeld aan sponsoring en dienstverlening ten grondslag moeten liggen. Vergunninghouders die een dergelijk verzoek van de CGR ontvangen, zijn overeenkomstig artikel 2.2 gehouden de gevraagde documentatie binnen de door de CGR gestelde termijn aan te leveren.  

 

De CGR zal bij het opvragen van documentatie en de (externe) communicatie hierover de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Dit betekent onder meer dat, indien en voor zover de CGR de aangeleverde informatie zal gebruiken in externe communicatie, dit op zodanige wijze zal gebeuren dat: 

  • de identiteit van de bij de financiële relatie betrokken partijen anoniem blijft en ook overigens niet uit de communicatie kan worden afgeleid; 

  • op geen enkele wijze gegevens worden opgenomen die herleidbaar zijn naar natuurlijke personen; 

  • de geheimhouding van commercieel gevoelige informatie gewaarborgd blijft.  

 

De personen bij de CGR die bij het opvragen van de documenten en de analyse daarvan betrokken zijn, zullen deze stukken vertrouwelijk behandelen en zullen de informatie uitsluitend gebruiken in het kader van de analyse. Teksten die betrekking hebben op een specifieke financiële relatie zullen te allen tijde vooraf ter controle aan de betrokken vergunninghouder worden voorgelegd.