Verplichte preventieve toets

Het uitgangspunt is dat samenkomsten die in het buitenland plaatsvinden, verplicht in een adviesaanvraag moeten worden voorgelegd aan de Codecommissie van de CGR. Graag verwijzen wij u naar het onderdeel 'Adviesoordelen' voor het aanvragen van een dergelijke preventieve toets.

Internationale wetenschappelijke congressen
Van de preventieve toetsing zijn uitgezonderd wetenschappelijke bijeenkomsten die qua opzet daadwerkelijk een internationaal karakter hebben en waarvan een belangrijk deel van de sprekers en deelnemers afkomstig zijn uit andere landen dan Nederland en
  1. georganiseerd zijn door een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, door een wetenschappelijke organisatie of andere van de farmaceutische industrie onafhankelijke groeperingen of instanties, of
  2. waarvan de inhoud door een wetenschappelijke vereniging of een van de farmaceutische industrie onafhankelijke en door de betrokken beroepsgroep erkende instantie als wetenschappelijk zijn aangemerkt”.
Satellietsymposia
Ook zogenaamde 'satellietsymposia' hoeven niet altijd verplicht te worden getoetst door de Codecommissie van de CGR. Satellietsymposia, georganiseerd door een vergunninghouder, hoeven niet preventief getoetst te worden als zij 'integraal' onderdeel uitmaken van een buitenlandse bijeenkomst die op grond van artikel 6.4.9 tweede alinea van de verplichte preventieve toetsing zijn vrijgesteld (of als zij zelf aan deze vrijstellingsvoorwaarden voldoen).

Satellietsymposia vormen in ieder geval een integraal onderdeel van buitenlandse bijeenkomsten indien:
  1. de satellietsymposia met goedkeuring van de organisatie van de buitenlandse bijeenkomst plaatsvinden; en
  2. de satellietsymposia ter plaatse van en tijdens de buitenlandse bijeenkomst plaatsvinden; en
  3. de satellietsymposia qua tijd een beperkt deel van de buitenlandse bijeenkomst in beslag nemen; en de satellietsymposia uitsluitend bestemd zijn voor deelnemers van de buitenlandse bijeenkomst.